Darba vietas paradumi

in #darba3 years ago

Lai birojā ienestu daudz ūdens, nedēļā atnestu puslitru stikla, nedēļā stāvēdams birojā, lai izbalētu ziedi, kas vairs nav izbalējuši no atlases.

Kad pacients neierodas darbā, atsakieties no ziņojuma atdošanas, apgalvojiet, ka mēs strādājam, balstoties uz uzticēšanos, sagaidiet atvainošanos, ka vēlas iesniegt ziņojumu.

viņš neļauj priekšniekam runāt par šiem jautājumiem, kamēr tos apspriež, un viņš pat mēģina kliegt.

visi iepriekš minētie notikumi notika nedēļas laikā, un rezultāts bija darbinieka atkāpšanās.

Sort:  

Congratulations @mshares! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24047.43
ETH 1901.08
USDT 1.00
SBD 3.33