Sort:  

Zatím jsem to k životu nepotřeboval. Doufám, že nepřijde chvíle, abych to musel potřebovat...

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 9259.72
ETH 241.16
USDT 1.00
SBD 1.01