Mục tiêu 1 tỉ đồng ( day 11 ) 22 /2 /2012

in #cryptocurrency11 months ago

ngày hôm nay tôi bắt đầu 1 công việc mới tại một môi trường mới tuy rằng mọi điều tôi phải bắt đầu lại từ đầu dù có khó khăn nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc .

  • binace

image.png
Đã có 1 người bạn cùng đồng hành cùng tôi với sự khởi đầu mới và kinh nghiệm quý bàu của mình sau những lần vấp ngã .
Chắc chắn đây là khởi đầu tốt đẹp :)))
Tiếp tục mua bnb và spata . Vốn 84$ tương đương 2000000 vnd .
Tổng kết 12h59 am ( giờ Việt Nam ) 87$ tương đương 2027000 vnd

  • hive

image.png
Tổng kết 12h58 pm ( giờ Việt Nam ) 474$ tương đương 11044200 vnd
Do có sự tăng trưởng về giá trị coin hive cán mốc 0.3053
Và đã nhận được tiền lãi từ ủy quyền cho các quỹ đầu tư 0.564
tipu 0.028
qurator 0.138
hive.curation 0.398

  • Qũy đầu tư mở prudential

Mức đầu tư 20 triệu với cam kết lãi xuất 16% năm
Do hiện tại chúng tôi đang kì nghỉ lễ nên tôi không có khoản tiền nào để tăng quỹ đầu tư của mình .

Tổng tất cả danh mục đầu tư đến thời điểm hiện tại là 1800000

Rất cảm ơn các bạn đã đọc bản báo cáo danh mục đầu tư của cá nhân tôi .
Nếu có khoản đầu tư nào khả quan hãy liên lạc với tôi .

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.07
JST 0.047
BTC 38775.50
ETH 2854.39
USDT 1.00
SBD 4.33