You are viewing a single comment's thread from:

RE: EOS: WTF? / ICON - Hyperconnect the World - Coin Presentation

in #cryptocurrency2 years ago

EOS là một đồng coin tiềm năng nếu nó ra một blockchain riêng và có nền tảng và giao dịch nhanh mượt mà phí lại rẻ nữa thì sẽ được cộng đồng đón nhận rất nhiều
Chúc các dự án của EOS sớm thành hiện thực và giúp ích cho cộng đồng