Sort:  

Nie przewidziałem, że tak długo będą nas męczyć plandemią. Długofalowe predykcje jednak nadal podtrzymuję :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19459.59
ETH 1329.83
USDT 1.00
SBD 2.44