Why is the high probability of the value and popularity of some cryptocurrencies going up in the next few years?

in cryptocurrency •  10 months ago

37657572_1775349019209174_6006209934629273600_n.jpg

 1. Most people do not know about the existence of cryptocurrencies. More and more people will want to buy them when they know about them.
 2. Bitcoin and many other cryptocurrencies, you will not be able to increase their quantity, which has been programmed in the case of BTC for about 21 million pieces. If it will be less and less on the market, its price should increase, and as you know, the price of BTC drives the price of other cryptocurrencies.
 3. With some cryptocurrencies you can make international transfers quickly and cheaply.
 4. Citizens of countries in which hyperinflation occurs will want to not lose their money, and cryptocurrencies may turn out to be a good alternative.
 5. If you keep your cryptocurrencies in a safe way, no one can pick them up. Fiduciary money can be taken or withheld at any time by a given financial institution in times of crisis. Many people with large assets will want to store, part of their savings in this way.
 6. Many people who want to create valuable content will go to the Steemit, Steepshot, Dtube, etc. This will happen because we get remuneration for the value we bring on such a portal, we are not condemned to cooperate with commercial known brands or partner networks, advertising something not valuable for large amounts of money.

If you know other reasons, write it in the comments ;)

Thank you for reading, best regards.


 1. Większość osób nie wie o istnieniu kryptowalut. Coraz więcej osób, gdy się o nich dowie, będzie chciała je kupić.
 2. Bitcoina oraz wiele innych kryptowalut, nie będzie można zwiększyć ich ilości, która została zaprogramowana w przypadku BTC na około 21mln sztuk. Jeśli będzie go coraz mniej na rynku, jego cena powinna rosnąć, a jak wiadomo cena BTC napędza cenę innych kryptowalut.
 3. Za pomocą niektórych kryptowalut można szybko i tanio dokonać przelewów międzynarodowych.
 4. Obywatele państw, w których występuje hiperinflacja, będą chcieli nie stracić wartości swoich pieniędzy, a kryptowaluty mogą okazać się dobra alternatywą.
 5. Jeśli przechowujesz kryptowaluty w bezpieczny sposób, nikt nie jest w stanie ci ich odebrać. Pieniądze fiducjarne, mogą w każdej chwili zostać zabrane bądź wstrzymane przez daną instytucję finansową, w czasach kryzysu. Wiele osób posiadających duże majątki, będzie chciało w ten sposób przechować, część swoich oszczędności.
 6. Wiele osób, którzy będą chcieli tworzyć wartościowe treści przejdzie na portale typu Steemit, Steepshot, Dtube itp. Będzie tak się działo, dlatego, że na takim portalu dostajemy wynagrodzenie za wartość, jaką wnosimy, nie jesteśmy skazani na współpracę z komercyjnymi znanymi markami czy sieciami partnerskimi, reklamując coś nie wartościowego za duże pieniądze.

Jeśli znacie inne powody napiszcie to w komentarzach ;)

Dziękuje za przeczytanie, pozdrawiam.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!