Mithril - Lit

in #cryptocurrency4 years ago

Здравейте! В това видео ви показвам новите подобрения във Лит и как може да си прехвърлите Лит във Етериум или на някоя борса да го продадете за Bitcoin

Имаме и Фейсбук група за повече информация и обмяна на опит - https://www.facebook.com/groups/1992257377758686/?ref=br_tf

Sort:  

You got a 25.18% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @krassi! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 22961.77
ETH 1579.63
USDT 1.00
SBD 2.62