[ENG|PL] BitBay escapes from Poland | BitBay ucieka z PolskisteemCreated with Sketch.

in cryptocurrency •  last year  (edited)

[PL]

Największa Polska giełda kryptowalut przenosi się na maltę.

Dlaczego właściciwie BitBay ucieka z kraju?

Otóż powodów jest dużo, a największym z nich jest Polski rząd i prawo. Na początku lutego giełda BitBay została wpisana na listę ostrzeżen publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Według KNF BitBay popełnił się przestępstwa z art. 150 o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego). Przez tą sytuację zostały wypowiedziane rachunki bankowe w Euro i Dolarach, co spowodowało zamknięcie drogi do inwestorów zagranicznych. Został również wprowadzony obowiązek płacenia podatków od czynności cywilnoprawnych w zakresie obrotu i handlu kryptowalutami, oznacza to składanie druków PCC-3 za każdą odbytą transakcję. Ci którzy zarabiali na minimalnych wachaniach cen kryptowalut mogli mieć takich transakcji na swoich kontach setki lub nawet tysiące dziennie co oznaczało podatek większy niż dochód. Jest to kompletnie nie opłacalne dla handlarzy kryptowalut i dlatego obroty giełdy spadły w ostatnim czasie.

Odejście BitBay'a z Polski oznacza dla kraju wielkie straty w podatkach, ponieważ Polski rząd jest ostrożny i nie rozumie nowych technologii, jednakże dla BitBay'a ucieczka na Maltę będzie bardzo dobrym krokiem w przyszłość, gdyż w polsce musieliby się zmagać z kolejnymi niedorzecznościami rządu, który możliwe że wprowadzi nowe regulację, ale jak na chwilę obecną nic na to nie zanosi.

Podsumowując, BitBay robi bardzo dobrze przenosząc siedzibę na Maltę, oznacza to dla nich możliwość rozwoju. Znowu zostaną otworzone rachunki bankowe w Euro i Dolarach, dzięki czemu dotrą do większego grona inwestorów.

[ENG]

The largest Polish exchange of cryptocurrency is moving to Malta.

Why is BitBay actually leaving the country?

Well, there are many reasons for this, and the biggest of them is the Polish government and law. At the beginning of February, the BitBay exchange was listed as a public warning by the Polish Financial Supervision Authority. According to KNF, BitBay committed crimes under Article 150 of the Payment Services Act (unauthorised activity in the provision of payment services or in the issuance of electronic money). Due to this situation, the bank accounts in Euro and Dollars were terminated, which resulted in closing the way to foreign investors. There is also an obligation to pay taxes on civil law transactions in the area of trading and trading in cryptocurrency, which means that PCC-3 prints are submitted for each transaction made. Those who made money from the minimum price ranges cryptocurrency could have had such transactions on their accounts hundreds or even thousands of times a day, which meant a tax higher than the income. This is completely unprofitable for traders cryptocurrency and therefore the turnover of the stock exchange has fallen recently.
BitBay's departure from Poland means a great deal of tax loss for the country, because the Polish Government is cautious and does not understand the new technologies, but for BitBay, leaving to Malta will be a very good step into the future, because in Poland, they would have to face more and more absurdities from the government, which might introduce new regulations, but which, as things stand, does not do anything about them at all.
In conclusion, BitBay is doing a very good job in moving its headquarters to Malta, which means it can grow. Bank accounts in Euro and US Dollars will be opened again, reaching a larger group of investors.

[PL] - Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, liczymy na pozytywny odzew z waszej strony. Prosimy również o ewentualne propozycję i uwagi na temat artykułu. Piszcie również co możemy poprawić itp.
Artykuły piszemy we dwóch, lecz nie chcemy ujawniać naszych danych osobowych.

[ENG] - Thank you for reading our article, we look forward to a positive response from you. Please also make any suggestions or comments about the article. Write also what we can improve, etc.
We write articles in two, but we do not want to disclose our personal information.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Thank you for reading this article!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dlaczego słowo "dolar" i "euro" jest z dużej litery, a "polska" z małej?

Już poprawione :)

Słuszna uwaga, błąd przy pisaniu. Zdarza się ;/

no to rasizm

Rasizm nie, ale problemy z ortografią :P

Btw, może się przydać:
https://steemweb.pl/tags

Wielkie dzięki! :)

Dobry blog?