BitBay Mobile halfiversary! 🎉 | Pół roku BitBay Mobile! 🎉

in #cryptocurrency3 years ago (edited)

BitBay Mobile hit App Store and Google Play’s digital shelves 6 months ago. Since then, over 60 000 users have downloaded the app, earning the right to call themselves mobile traders!

But it’s not just the number of users that’s grown, it’s the app itself, as well. We’re constantly updating the app and working on quality of life improvements that help the mobile trading gain momentum. Improvements such as our dedicated mobile keyboard, created with dynamic crypto trading in mind. Have you seen it in action?

Now you can do that, and more, by voting on it and partaking in a Q&A session on Product Hunt! We’ll gladly answer all your questions and gather feedback. Voting continues until  8:00 AM Pacific Time tomorrow. 

Join us! 

-------------------------

Aplikacja mobilna BitBay pojawiła się w Google Play i App Store już 6 miesięcy temu. Od tamtej pory pobrało ją ponad 60 000 użytkowników!

Nie zmieniła się jednak tylko liczba mobilnych traderów, ale też wygląd i funkcjonalność samej aplikacji – cały czas wprowadzamy ulepszenia i pracujemy nad nowymi funkcjami, dzięki którym trading mobilny nabiera rozpędu. Jedną z nich jest dedykowana klawiatura stworzona z myślą o dynamicznym handlu krypto. Znasz jej możliwości?

Teraz możesz poznać ją lepiej i wesprzeć rozwój aplikacji, głosując i uczestnicząc w Q&A na Product Hunt! Głosowanie trwa do jutra do 17:00 CEST.

Zagłosuj 


Sort:  

Congratulations @bitbay.net! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17182.62
ETH 1276.44
USDT 1.00
SBD 2.22