Crypto Laban sa Peso : My call

in cryptocurrency •  4 months ago


To all my non-Filipino followers, I would love to see you guys on-board but my stories are made mainly for my co-filipino citizens and for me to share my cryptocurrency experiences and insights in the most entertaining way possible. I admit that the international market on blogging here on steemit is huge but that is not the reason why I am here. Join me as I tell you my crypto stories.
Madaliang tanong, ano nga ba ang cryptocurrency?

Ito ay isang digital currency na gumagamit ng teknolohiyang tinatawag na blockchain na kung saan lahat ng nangyayaring transaksyon gamit ang blockchain ay narerecord, hindi nabubura at hindi kinokontrol nino man. Kung kaya't sinasabi nang karamihan na ang cryptocurrency ay papalit sa ating mga bangko at ang pinakamasaklap sa ating gobyerno.

Ang masasabi ko naman sa pag take over ng cryptocurrency sa ating lokal na fiat o kung tawagin ay peso ay malabo. Bagama't may pro's and con's ang dalawang magkaibang currency, hindi ko sinasang ayunan na may manaig sa kanilang dalawa na maaaring dahilan ng pagkawala ng isa. Isa sa mga con's ng naturang currency ay ito, para sa peso ang inflation rate na nagiging dahilan ng pagbaba ng value nito, hindi rin nalalayo dito ang cryptocurrency, bagama't mayroon itong limited na supply na maaaring maging dahilang ng pagtaas ng demand nito sa hinaharap at maging sanhi ng pagtaas ng presyo nito sa merkado, hindi pa rin natin makakaila na ang presyo nito ay nokokontrol at pabago-bago kung kaya't delikado pa ito para sa sinumang humahawak at gumagamit nito.

Hindi ko pa nababatid kung saan ko dapat ibigay ang aking buong suporta pero naniniwala parin ako na magkakasundo ang dalawang panig at nang ma-adapt na natin ang teknolohiyang handog ng blockchain kung saan ay magpapadali sa ating buhay at masusulusyunan ang ating mga problema sa gobyerno, sa paraang pinansyal at iba pa.

Sa susunod ay ikukwento ko kung papaano ako kumita dito sa mundo ng cryptocurrency at kung gaano kalaki ang naitulong nito para sa akin at sa aking pamumuhay.


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @batangcrypto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Ang galing ng pagka explain. Thank you! Now I understand how/what cryptocurrency works/is about.

Posted using Partiko iOS

·

Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kabanata

Great post!