IOTA mục tiêu ngắn hạn về đỉnh 5.7$

in cryptocurrency •  10 months ago

Sau một thời gian sideway ở kháng cự 61.8% giá đã đi xuống 1 nhịp nhỏ trước khi đi lên 4.7$. Mục tiêu sẽ là 5.7$ đỉnh cũ nhưng trước đó sẽ có nhịp giảm trước về vùng 3.9 - 4.0$
Giá hiện tại là 3.7$ khi giá lên điểm mục tiêu là 5.7. Lợi nhuận so với hiện tại là 2/3.7 = 81%.

see full image(click right mouse choose open image in new tab.)

iota target.JPG

Follow to see more

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I would be very happy if this analysis would come true. Good advice.