Sort:  

Yoshi zag er op laatst nogal beroerd uit. Ik hoop dat het goed met hem gaat.

Ok gelukkig maar. Libertariers daar zijn er niet veel van, moet je zuinig op zijn. ;)

Thanks

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50582.63
ETH 4358.74
BNB 589.23
SBD 6.12