The idea of ​​unconditional base income UBI-with cryptocurrency MANNA

in #crypto5 years ago (edited)

The idea of ​​unconditional base income is gaining ever greater support worldwide. In Google, you can find a wealth of material explaining the idea in detail.
"Manna is the first universally accessible, alternative crypto-flood, driven by people.
No matter who you are or where you are from, we think you have a basic human right to participate in money supply. Mannabase is an online platform for the first Universal Basic Income encryption currency.
Manna is distributed by the People's Currency Foundation as a basic human right that everyone in the world can get for free. Founded in 2015, Manna has achieved a milestone in the encryption currency movement since the first block-based currency is created and distributed by a tax-exempt non-profit organization and the first digital currency to introduce Universal Basic Income as the primary method of distribution, "
Manna's price is determined by the free market of the SouthXchange online stock exchange
Upon registration, you receive mail confirmation in your mail and SMS for your phone.
манна.JPG

Reg. from here:
https://www.mannabase.com/?ref=206d93a1b0

Sort:  

Идеята за безусловен базов доход набира все по-голяма подръжка в световен мащаб. В Гугъл може да намерите множество материали, обясняващи подробно идеята.
"Manna е първата универсално достъпна, алтернативна криптовалута, движена от хора.
Без значение кой сте или откъде сте, смятаме, че имате основно човешко право да участвате в паричното предлагане. Mannabase е онлайн платформа за първата криптираща валута на Universal Basic Income.
Манна се разпространява от фондацията "Народна валута" като основно човешко право, което всеки човек по света може да получи безплатно. Основана през 2015 г., Manna е постигнала крайъгълен камък в движението за криптираща валута, тъй като първата блок-базирана валута се създава и разпространява от освободена от данъци организация с нестопанска цел и първата цифрова валута за въвеждане на Universal Basic Income като основен метод на разпространение , "
Цената на Manna се определя от свободния пазар на онлайн борсата SouthXchange
При регистрацията получавате потвърдителен мейл в пощата си и СМС за телефона си.
За регистрация ползвайте реф.линка по-горе в поста ми.
Благодаря!

аз май преди седмица се регнах и нищо не получих...

Утре,мила, утре...чети в сайта!

Да видим и тези до къде ще я докарат.

...раздават едни пари, наборе, да видим, прав си!

Трябва наистина да има безусловен базов доход.

В България за ББД от години говори Тони Баждаров ,но не успяват с техните идеи за жалост .

И аз имам🙂👍🍀

Интересно

Чакаме да видим! Идеята е интересна и аз я споделям!

Наистина е много интересна идея.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26493.37
ETH 1838.63
USDT 1.00
SBD 2.18