Sort:  

Direk konuyla ilgili değil ama nasilolaki.com'da Bilim Adamının Mutluluğu videosunu izledim.
Çok güzelmiş!

İzlediğimde çok beğenmiştim.Onun mutluluğu beni ayrıca mutlu etti.Paylaşayım dedim. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 68014.29
ETH 3541.03
USDT 1.00
SBD 3.16