Sort:  

Steemite yeniden hoş geldin @hakancelik 😀

Ben hiç gitmedim ki 😀 projem olduğu için istesem de gidemem ve steemit'i değil coogger'ı kullanıyorum.

Posted using www.coogger.com

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23609.52
ETH 1657.11
USDT 1.00
SBD 2.57