You are viewing a single comment's thread from:

RE: Daily Contest: Riddle Game#18 (1SBD/1STEEM for grab)

in #contest4 years ago (edited)

Toothpaste at Toothbrush

Kagaya ng Toothpaste, HAPPY ang pagmamahalan namin sa simula, palagi kaming CLOSE UP, pero 'di ko inakala na nang dahil sa Colgate, niloloko ako! Sabi niya, tanggal lahat! Lahat! Pero bakit? Bakit nandito parin ang sakit na hindi matanggal sa puso ko!?. Mas Mabuti pa siguro kung MORIATIC nalang, para tanggal lahat at walang matitira! Lilinisin pa ang puso kong punong-puno ng RABIS mo!

Sort:  

Grabe naman to haha

Lalim ng pinaghugutan hahahaha

Wen ngrod ate hahaha

Yong feeling na mahal mo siya, pero may mahal pala siyang iba
#paasa

Ang lalim mo bro, di ko na masisid

Sisid? Sa lalim ng aming pag-iibigan, bakit ang babaw parin ang tingin niya sa aking pagmamahal?
@lykaypajaro

@lykaypajaro ganyan talaga ang buhay. Minsan Masaya pero halos kalungkotan ang matatamasa.
#saklap

#hugotpamore101 God bless you bro haha ✌

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36938.87
ETH 2413.28
USDT 1.00
SBD 3.97