Sort:  

Good to see you in the contest!
(check your telegram)

er det kun mulig å bruke sbd ikke steem som kjøps valuta??

ser ut som det bare er sbd, får håpe de ordner det senere

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 29584.45
ETH 1981.08
USDT 1.00
SBD 2.59