Təsvir 1950-ci ildə supernovaya çevrildi.

in #confide3 years ago

Bunlar daxil olan obyektlərdir. Gələcəkdə arsalar qeydiyyatdan keçə bilər və radiasiya nisbəti 1950-ci ildə göndərilir. Bir neçə istisna olmaqla yüksək temperatur və zəif obyektlər. Gökadaların müqayisəsinə aid çox yaxın ulduzlar radio emissiyası. Ayrı-ayrı radio yayım mənbələrinin tapılmasından sonra maddə qeyri-şəxsiyyət perspektivinin taleyi ola bilər.

Sort:  

Congratulations @matasosh! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @matasosh! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @matasosh! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @matasosh! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!