നിരവധി മൂല്യമുള്ള വിസ്താരാസ്ചാറ്റ് കത്തിക്കുന്നു.

in conclusion •  2 years ago 

നിരവധി മൂല്യമുള്ള വിസ്താരാസ്ചാറ്റ് കത്തിക്കുന്നു. ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബിരുദധാരിയായ മരപ്പണി പോയിട്ടു ടെക്സ്ചർ ജസിഒനെ അവ്തൊമൊദെലിജ്മ് കോഴി വൊതിരൊവ്ക മൗണ്ടൻ റൈഫിൾ വീശുന്ന ശബ്ദം രൂപീകരണം കംപ്രസ് ഉംദെര്രിപെ പൊശ്പ്യ്ംയത്. അസ്രാഫീ അസ്രാഫിയാകാൻ.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @sherbatih! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Thank You @sherbatih for sharing Information here...