COMPUTER SPEED 300% and 60GB more disk space - USE THIS 9 TIPS [ENG/PL]steemCreated with Sketch.

in computer •  2 years ago 

lalala.jpg

[ENGLISH VERSION]

[NOTE] Restart the computer after each point. It will work even better ;)

1. Remove unnecessary programs.

If you see a program you don't use, remove it now.
But be careful and every time you are unsure about the program you want to delete, check what is it on the Internet and only when you are sure that you can safely delete it, do it.

2. Removing garbage left by programs.

Programs often save temporary files on our disk, which they do not delete later. You can do it with the free CCleaner program.

3. Delete cookies and history.

Go to your browser> Press Ctrl + H> delete history with cookies.

4. Scan the computer with the Antivirus program.

I use the program: 360 Total Security - it's free and it's great.

5. Disk cleanup.

PART 1.

 • From the Start menu, select Computer
 • Right-click on the disk you want to clean up and select Properties from the menu
 • In the new window, click on Disk Cleanup.

PART 2.

 • Computer> C: drive> Properties> disk cleanup
 • Computer> C: drive> Properties> clean system files
 • Computer> C: drive> Properties> disk cleanup> more options> system restore and shadow copy

6. Disabling unnecessary services.

PART 1.

 • click on start
 • enter msconfig
 • go into services
 • Check "hide all microsoft services" and uncheck all unnecessary services from the list (SECURE if something will not work after you restart the computer, go back to it and check again)

PART 2.

 • msconfig> launch> unchecking unnecessary programs

7. CCleaner

 • Click analysis> ...
 • Registry> ...

8. Disk defragmentation, or squeezing, arranging files to be close to each other = more space

start> disk defragmenter> analyze disk> defragment (it may take a while to finish a few hours, I recommend doing it at night)

9. Update used programs.

I hope i helped :D

[POLSKA WERSJA]

[UWAGA] Po każdym punkcie zrestartuj komputer. Będzie działał jeszcze lepiej ;)

1.Odinstalowywanie niepotrzebnych programów

Jeżeli widzisz jakiś program, którego nie używasz nie zawahaj się go usunąć, po co ma ci zabierać miejsce. Jednak ostrożnie, za każdym razem gdy nie masz pewności co do programu, który chcesz usunąć sprawdź w internecie czym on jest i dopiero gdy będziesz miał pewność, że możesz go bezpiecznie usunąć, zrób to.

2.Usuwanie śmieci pozostawionych przez programy.

Programy często zapisują na naszym dysku tymczasowe pliki, których później nie kasują. Zrobisz to za pomocą darmowego programu CCleaner.

3. Usuń ciasteczka i historię.

Wejdź w swoją przeglądarkę. Naciśnij Ctrl+H > usuń historię wraz z ciasteczkami.

4. Przeskanuj komputer programem Antywirusowym.

Ja używam programu: 360 Total Security - jest darmowy i świetnie sobie radzi.

5. Oczyszczanie dysku.

CZĘŚĆ 1.

 • Z menu Start wybierz Komputer.
 • Prawym przyciskiem myszy kliknij na dysk, który chcesz oczyścić ze śmieci, i z menu wybierz Właściwości
 • W nowym oknie kliknij na Oczyszczanie dysku.

CZĘŚĆ 2.

 • Komputer>dysk C>właściwości>oczyszczanie dysku
 • Komputer>dysk C>właściwości>oczyść pliki systemowe
 • Komputer>dysk C>właściwości>oczyszczanie dysku>więcej opcji>przywracanie systemu i kopii w tle

6. Wyłączanie niepotrzebnych usług.

CZĘŚĆ 1.

 • Klikasz w start
 • Wpisujesz msconfig
 • Wchodzisz w usługi
 • Zaznacz"ukryj wszystkie usługi microsoft" oraz odznaczacz z listy wszystkie niepotrzebne usługi(bezpieczne, jeśli coś będzie ci nie działać po restarcie komputera, wejdziesz z powrotem w to i zaznaczysz ponownie)

CZĘŚĆ 2.
-msconfig>uruchamianie>odznaczanie niepotrzebnych programów

7. CCleaner

 • Klikamy analiza>...
 • Rejestr>...

8. Defragmentacja dysku, czyli ścieśnianie,układanie plików by wszystkie były blisko siebie = więcej miejsca

start>defragmentator dysków>analizuj dysk>defragmentuj (może to potrwać nawet kilka godzin, polecam zrobić to w nocy)

9. Aktualizuj używane programy.

Mam nadzieję, ze pomogłem. Miłego dnia i szybkiego sprzętu życzę!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!