Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

1 - 1 is het nu he ;)

·

Kijken of de mannen of de vrouwen voor de 2de keer europees kampioen worden.
Steem on Dibaco