Steemit ile tanışmam [Cointurk 12. Projesi]steemCreated with Sketch.

in #cointurk3 years ago

Merhaba Arkadaşlar :
Bir aya yakın oldu steemit.com ile tanışmam. Adana'da yaşıyorum ve 23 yaşındayım.İsmim İsmail Turgut. 1995 Ocak' ta ikiz olarak dünyaya gözümü açtım. Üniversiteyi bitirdim. Harita kadastro mezunuyum. Şuan iş hayatına atıldım ve çalışmaktayım. Steemiti kardeşim vasıtasıyla öğrendim. Yorum yapanları, steemit terimlerini öğrendim. Ama Bandwidth olayi yüzünden çoğu zaman post' larımı beğenenlere bile cevap veremedim. Bu projeden elde ettiğim kazancı power up yapacağım.Umarım güzel fikirler ve inandığı gibi yaşayan insanlarla fikir alışverişinde bulunurum.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by İsmail Turgut from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.