Blockchain'in Hayatımızdaki Yeri [Cointurk 17. Projesi] [Rynd#1417]

in #cointurk3 years ago

Blockchain sistemi kesinlikle mükemmel bir yapıdır. Bu sistemi Satoshi Nakamoto olarak bilinen kişi veya grupların bulduğu düşünülmektedir. İlk haline göre bu sistem epey bir yol katetti ve adeta emekleme dönemine adım attı. Elbette bu sistem üzerinden ne kadar zaman geçmiş olsada henüz hayatımıza yeni girmiş bir sistem.

Blokchain dijital verilerin dağıtılmasını sağlamaktadır. Bu sistem için yeni bir internet türüde denebilir. Bu sistem ilk olarak Bitcoin odaklı olarak çıkmış olsada gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde daha bir çok alanda karşılaşıyoruz. Adeta bir cevher.

Gelecekte bu sistem ile birlikte hayatımıza girmesi olası bir kaç işlemlerden birkaçını sizlere sunmak isterim.
-Akıllı Sözleşmeler
-Paylaşım Ekonomisi
-Kitlesel Fon
-Yönetim
-Tedarik Denetimi
-Dosyaları Saklama
-Mülkiyet Koruma
-Kimlik Yönetimi
-Veri Yönetimi
-Tapu Sicil Kaydı
-Hisse Senedi Ticareti

Gelişmiş bir güvenlik sisteminide içinde barındıran bu sistem ile gelecekte çok daha parlak fikirleri ortaya atacağını ön görmek zor değil umarım bizi güzel şeyler bekliyordur :)

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.

Sort:  

This post has received a 0.39 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Rynd from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.