Steem 2019'da Zengin Eder mi? - Will Steem Rich in 2019? + [Cointurk 9. Projesi]

in #cointurk4 years ago (edited)

Steem 'in Yükselişi

Steem kullanıcılarının artması ve dünyada ilgi görmesi ile beraber, kripto borsalarında kendine yakışır değerleri bulmaya başladı. Her yılın ilk çeyreğinde kripto paraların düşüş yaşadığı ve kararsız göründüğü dönemde Steem kendisini korumayı hatta değer kazanmayı başardı.
444.jpg
Peki Bu Çıkış Sürecek mi?
Başta Bitcoin, Etherium, Ripple gibi coinlerin değer kazandığı dönemler hızla değer kazanan bir para oldu Steem. Değer kaaybettikleri dönemlerde de değer kaybettiği gözlendi. Bu demek oluyor ki bu yılın ilk çeyreği geçildiğinde Steem önünde engelsiz bir yola doğru koyularak çıkışını sürdürecektir.

Steem'in İyileri
Steem'in rekabet piyasasında kalıcı olacağına inancım tam. Kendi madenciliğini kullanıcılarına yaptıran bir yapıya dayalı olan sistemin her geçen gün katılımcısı artmakta ve gelirini kullanıcıları ile paylaşmakta. En büyük artısı bu diyebiliriz. Bu ölümsüz bir Steem demek :)

Steem'in Kötüleri
Kullanıcıların katılımı ile yapılan Steem madenciliği platformu oldukça eğlenceli ancak daha kullanışlı olması gerekir. Beta sürüm olarak piyasada bulunan sistem, daha hızlı akıcı ve kullanışlı bir arayüze ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dil seçeneklerini artırması da farklı ülkelerden katılımı artıracaktır.
sss.png
Konumuzun sorusuna gelince; Steem her kripto para gibi yükseliş göstereceğini düşünüyorum. Ancak katılımın artması ile diğerlerine oranla daha hızlı artış göstereceği kanaatindeyim. Bu yüzden Steem zengin edebilir :)

Okuduğunuz İçin Teşekkürler.

The rise of Steem

With the rise of Steem users and interest in the world, Crypto started to find decent values ​​in the stock market. In the first quarter of each year, when crypto money had fallen and seemed unstable, Steem managed to protect itself, even to gain value.

Will this go out?
Steam was a money that quickly gained value, especially at the time when coins like Bitcoin, Etherium, and Ripple were valued. It was observed that the value was also depreciated during periods of high wages. This means that when the first quarter of this year is passed, Steem will continue to take off in an unobstructed path.

Steem's Fees
I am fully convinced that Steem will be permanent in the competitive market. The system, which is based on a structure that has its own mining users, is increasing day by day and sharing its income with its users. The biggest increase is this. This is an immortal Steem :)

Steem's Guilties
The Steem mining platform, with users' participation, should be fun, but more useful. The system, which is on the market as a beta version, needs a faster, more fluid and convenient interface. Increasing language options will also increase participation in different countries.

When it comes to the question of locality; I think Steem is going to rise like every crypt money. However, with the increase of participation, I think that it will increase more rapidly than others. Because of this, Steem can be rich :)

Thank you for reading.

Sort:  

Çok güzel bir yazı olmuş elinize sağlık.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by sinanabi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50581.76
ETH 4295.62
BNB 578.30
SBD 6.26