steem ne nereye gider [ cointurk 9. Projesi]

in cointurk •  last year 

dünyanın ilk blockchain tabanlı sosyal agı olarak ısmını cogu yerde soz ettırıyor.
stemitte sitem kazanmanın kazanmaın basta gelenlerı aktıf olarak sıtemıtte paylasım yapmak ve bıraz yatırım yaparak güzel paralar kazanıla bılır suan steem 6 dolarların ustunde yer almakta bundan 2 ay once 1 dolarlarda olan suan 6 dolarlarda gezen ve paylasımcısını yatırımcısınu mutlu eden steem kısa surede ıyı yatırımlar aldı ve kendını her yerde soz ettırmeye basladı

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by simulasyon from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.