Kripto Paralar ve Türkiye'nin Bu Yöndeki Adımları. [Cointurk 24. Projesi] (TyChe#6043)

in #cointurk5 years ago

               

Kripto paraların doğuşundan bu yana uzun mesafeler katettiği bir gerçek.Kimilerine göre bir balondu söndü kimilerine göre de daha yeni başlıyordu.Bilgi eksikliğinin bu konular hakkında yoğun olduğu bu sistemde kulaktan dolma haberlerin her geçen gün artmasını da normal karşılamak gerekiyor.Bu olayı sadece kripto para olarak düşünülmemeli asıl olan kullanılan teknolojinin ileride bizlere ne gibi faydalar sağlayacağı üzerinde durulmalıdır.Bu anlaşıldığı zaman zaten bazı kesimler için kripto paralar üzerindeki negatif etki ortadan tamamen kalkacaktır.En azından benim düşüncem bu yönde.Zaten @kusadasi ekibinin temel amacıda bu yöndedir.Bilgi eksikliklerini gidermek ve ülkemizdeki bu konu hakkında kafa karmaşıklıklarını en alt düzeye indirmek yatmaktadır.Hazırlanan bu projelerlede sistemin nasıl çalıştığı yavaş yavaş zihnimizde yer edinmektedir.

Yukarıda da dediğim gibi sistemin nasıl çalıştığı ve bizlere ne gibi kolaylıklar sağladığını önce kafamızda yer edinmemiz gerekmektedir.Bu sistemde Blockchain teknolojisidir.Önceki projelerimizde bu sistemden uzunca bahsetmiştik.Kısaca bahsetmek gerekirse;kripto birimlerini kullanarak sürekli gelişen ve bunları daha güvenli hale getiren blok zinciridir.Bu teknoloji ile yapılan işlemler daha hızlı,aksamayan,güvenilir ve şefaftır.İşte tamda bu yönde bu teknoloji ile üretilen kripto paralar yapılan hizmetleri finanse edebilmek için üretilmiştir.

         

Blockchain sisteminin yarattığı bu paralar yasal bir altyapısı şuan olmadığı, kara para aklama ve terörizm için bir imkan sağladığı için devletleri bir bakıma tedirgin etmektedir.Kullanılan teknoloji tatminkar olsada bu yönde kötüye kullanıma da açık olabilmesi bu yöndeki en önemli eksisidir.Bu konuya çare bulunabildiği ve yasal bazı kuralların getirildiği zaman yavaş yavaş rayına oturacağını düşünmekteyim.Yasal derken bir merkezinin olmayışı açısından yeniliklerin oluşturulması değil tabiki bu günlerde tüm devletlerin konuştuğu gibi vergilendirme olacaktır.Bu vergilendirme olaylarının konuşulmaya başlanması ileride kripto paraların daha da gelişeceği ve bir geleceğinin olacağı hakkında ip uçları vermektedir.Olumsuz gibi görünsede ilerisi için iyi haberler bunlar.Zira fiyatlanmalardaki bu düşüşler bile şuan kripto paralar üzerindeki etkisini kıramamış ve her geçen gün bu konuya ilgi artış göstermektedir.Bazı marka ve ülkeler bu sistemi kullanıma geçmiştir.Sistemin yeni oluşu belki akıllarda soru işareti bıraksada zamanla rayına oturacaktır.G-20 zirvesinde konuşulan ve konuşulmayada devam edecek olan başlıklardan biri oluşuda bu konunun önemini açıklar niteliktedir.

            

               Türkiye'nin Kripto Paralara Bakışı ve Geleceği

Yukarıda global anlamda paylaştığım kripto paralar hakkındaki gelişmelere bakıldığında ülkemizde bu yönde atılan gelişmelerin bir hayli altlarda olduğunu görmekteyiz.Blockchain teknolojisine ön ayak olmadan,ilerisi için projeler sunmadan ve bu projelerde kullanılmadan paralar çıkarmaya başladık.Tabiki bunların ömrü çok kısa oldu ve piyasadan silindi gitti.Sistemi iyi analiz edip güzel projelerle global olarak savaşmak zorundayız.Zira ülkemizde de kripto paralar üzerinden alışverişler yapılıyor ve bu konuda eksik olduğumuzdan dolayı yüksek komisyon ücretleriyle karşılaşıyoruz.Bunun hemen önüne geçilmeli.Artık savaşların meydanlarda değil tek tuş ile yapıldığı varsayımını da unutmadan kuvvetli ve hızlı bir şekilde bu savaşlara da hazırlıklı olmalıyız.Bunuda eğitim ile başarabiliriz.Günümüz teknolojilerini anlatan dersleri arttırarak gerekirse daha düşük yaştan başlanarak.Geleceğin teknolojisini yeni neslimize iyi aktarmak gerekiyorki geleceğimiz olsunlar.Neyseki bu yeni nesil artık daha şanslı ve gelişime açık.Ben bu işin içinden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.Gelecekte adımızdan söz ettirmek istiyorsak bunu başarmak zorundayız...


Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by TyChe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @nuray! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22919.10
ETH 1622.12
USDT 1.00
SBD 2.66