Stresle Nasıl Başa Çıkılır? [Cointurk 19. Projesi] [literaturk#9891]

in #cointurk6 years ago (edited)

imageImage designed via Canva.com and background image is free to use from the inbuilt gallery.


Stres hayatımızın her döneminde, her ne kadar biz istemesek de bize eşlik ediyor. Öyle hayatımızın içinde ki çoğu zaman stresli olduğumuzu görmüyoruz, çünkü olması gereken, olağan olan buymuş gibi geliyor. Öncelikle stresi yenmek, hayatımızdan uzak tutmak istiyorsak, stresli olduğumuzu kabullenip ilk değişim adımını atmamız gerekir. Ardından bizi strese sokan durumlarla bir bir yüzleşmemiz gerekir ki bu bazen hiç de kolay olmayabiliyor.

Image Source

Şöyle bir hayatımızı gözden geçirdiğimizde stres yaptığımız çoğu durumun aslında bizim dışımızdaki insanların beklentileriyle meydana geldiğini görürüz. "Başkası için yaşamak" diye bir kavram vardır ya. İşte bu insanda çoğu zaman en büyük stres kaynağıdır. Sürekli artan beklentiler, yapılan iyiliklerin bir yerden sonra görev olarak omzunuza yüklenmesi insanı en çok strese sürükleyen şeylerdir. Öncelikle bunlardan kurtulmamız lazım ki kendi hayatımızın tadına varalım.

Bir diğer stres kaynağımız ise hep olumsuzu düşünmektir. Bir olayda veya istediğimiz bir durum için sürekli olumsuz düşünmek de insanı bir yerden sonra stres altına almakta. Bunun yerine yapmamız gereken pozitif düşünmek ve her şeyin güzel olacağına inandırmak.

Kendi hayatım için düşünürsem beni en çok strese sokan şeylerin başında ertelediklerim gelir. Bir zamandan sonra bu ertelenen "şeyler" bir çığ gibi karşıma çıkar ve daha fazla strese sokar beni. Bu nedenle düzenli ve planlı bir şekilde problemleri çözmek lazım ki birikip insanın hayatını daha da zorlaştırmasın.

Stresle başa çıkmada belki de en çok denediğim ve sonuç aldığım şey: kendine bir hobi edinmek. Evet bazen bir hobi seçip odaklanmak insanı tüm dertlerinden ve sıkıntılarından uzaklaştırıyor. Mutlaka denemelisiniz!

Bazen aileyle geçirilen bir akşam, bir çocuğun yanağını okşamak, bir kediyi ellerinle beslemek de insanın tüm streslerinden arınmasına sebep olabiliyor.


Image Source

Veya bir manzaranın karşısında kendi kendinle konuşmak, tüm problemlerini kendi içinde konuşup halletmek de çözüm olabiliyor.

Hiç olmadı bir müzik bile stresten uzak tutabiliyor insanı. Sadece kendini keşfetmek ve neyin iyi geldiğini çözmek kalıyor geriye. Stresi yaşamımızın bir parçası olarak görüp hem zihnimize hem bedenimize zarar vermektense, onu nasıl yenebiliriz, nasıl kurtulabiliriz bunu düşünmemiz gerekiyor.

Okuyan herkese çok teşekkürler. Hepinize stressiz ve mutlu günler dilerim.


Not: Bir sonraki projenin konusu kitaplar olabilir.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by literaturk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 63706.21
ETH 3073.80
USDT 1.00
SBD 3.76