Nomofobi Misiniz?

in cointurk •  29 days ago 

Telefon sahibi olmayan kaldı mı ?
Son zamanlarda küçük çocuklarında ellerinden düşmeyen telefonlara bağımlılık giderek artmaktadır.
Bilimsel olarak nomofobi olarak bilinen telefon bağımlılığınız olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Eğer uzun süre telefondan ayrı kalamama , yemek yerken , tuvalete giderken , duş alırken , otobüslerde elinizden telefonu düşürmüyorsanız sizde telefon bağımlısı olabilirsiniz.
Eskiden şarj bitince telefonları ellerinden düşürenler için powerbank icadı adete hayatlarını kurtarmıştır.
Bu tür icatlar insanları daha fazla bağımlı yapmasına yardımcı oluyor

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cliff123! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 60 posts. Your next target is to reach 70 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!