Limon Kolonyası

in #cointurk3 years ago

Ramazan bayramı sonrası ellerimizde kollanya kokuları hala kokuyordur sanırım. Peki kolonyanın faydalarını hiç merak ettiniz mi?
Kolonyayı en çok bayramlarda kullanırız. Bayılan insanların bileklerine de kullanılır.
Özellikle limon kolonyasının cildimize etkisi çok büyüktür. Cildimizdeki mikropların giderilmesinde büyük rol oynar.
Fakat kolonyayı aşırı kullanmak tahriş yapabilir ayrıca göz ve çevresine kolonya kesinlikle sürmemeliyiz.
Kolonyayı yutmak ise kör olmanıza sebep olur.

Sort:  

Congratulations @cliff123! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
SBD 2.51