Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nie chcę się czepiać samego czytania bajek, bo tak naprawdę nie ma czego, ale problemem są grafiki wstawiane do filmików. Przykładowo tutaj jest źródło dla tego posta, co niestety oznacza łamanie praw autorskich i podejrzewam podobną sprawę w pozostałych filmach.