You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mapy CZ proti koronaviru

in #cesky8 months ago

Zdravím. Nainstaloval jsem. Zjistil že ti to nic neukáže. Koroňák by měl být v karantene a ne se courat po venku. Tak nepoužívám. Používám jen jako mapu. Sem tam. Jinak to s ohledem na koronu asi nemá smysl. Firma má bod že se snaží a downloady navíc. A o to jde především


Sort:  

Asi jo, úplně konkrétní užitek v tom nevidím. Jen "možnost že jsi nakažený", ale těch kteří to nemají nainstalované taky potká člověk dost a co s tím.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 37075.76
ETH 1180.76
USDT 1.00
SBD 3.21