Sort:  

Ano, vypadá tak ;)
Máme v okolí víc takových kousků. Určitě se tu nějaké objeví.

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.07
JST 0.047
BTC 38775.50
ETH 2854.39
USDT 1.00
SBD 4.33