AXA zloděj na druhou...

in #cesky2 years ago

Už jednou jsem Vám psal o tom jak Lidi přicházejí o iluze...
axa.png

Stručný popis:
1.Koupíte si Zánovní auto za 100 tis
2.Uděláte generálku motoru za 30 tis
3.Blbeček pojištěný u AXA vám nedá přednost
4.Dlouhé čekání na určení škody likvidátorem AXA

 1. TOTÁLNÍ ŠKODA od likvidátora AXA 13tis

Teď mi to vysvětlete jak je to možné!

Každý den jsem přicházel o peníze od havárie do dnes a to ještě budu protože oprava ještě není..
Dále na servisu se platilo a platí parkované autovraku

S tímto jsem se nesmířil!

Pozval jsem ke spolupráci DAS !das.jpg

Již při informativní schůzce jsem se dozvěděl, že na AXA pojišťovnu je mnoho takových stížností pro neplnění pojištění.
Dokonce Prý řeší i případ kdy klient čekal přes půl roku na likvidátora.

O průběhu Vás budu informovat.![totalka.jpg()

takto vypadá totální škoda a vozidlo jehož zůstatková hodnota je 13000Kč
Máte z toho taky takový pocit??

Nebojte se mi napsat do komentáře Váš názor i případné rady jak se proti těm zlodějům bránit

ENG:

I've written to you about how people lose their illusions ...
! [axa.png] ()

Short Description:

 1. You buy a new car for 100 thousand
 2. You make an overhaul of the engine for 30 ths
  3.All insured by AXA will not give you priority
  4.Long waiting for damages to be determined by AXA liquidator
 3. TOTAL ŠKODA from the liquidator AXA 13tis

Now explain it to me as possible!

Every day I lost money from the crash to today and it will still be because the repair is not yet ..
Furthermore, the service paid and paid for a parked car wreck

I did not accept this!

I invited DAS to cooperation !! [das.jpg] ()

Already during the informative meeting I learned that there are many such complaints against AXA insurance company for non-fulfillment of insurance.
He even solves the case where the client waited for more than half a year for a liquidator.

I will keep you informed. [Totalka.jpg ()

this is total damage and a vehicle with a residual value of 13000CZK
Do you feel that way too?

Do not be afraid to write in the comments Your opinion and any advice on how to defend against the thieves

DE:
Ich habe dir geschrieben, wie Menschen ihre Illusionen verlieren ...
! [axa.png] ()

Kurzbeschreibung:

 1. Sie kaufen ein neues Auto für 100 Tausend
 2. Sie überholen den Motor für 30 Tage
 3. Alle von AXA versicherten Personen haben keinen Vorrang
  4.Warten Sie lange, bis ein AXA-Liquidator einen Schaden festgestellt hat
 4. Gesamtschaden durch AXA 13tis Liquidator

Erkläre es mir jetzt so gut es geht!

Jeden Tag habe ich vom Absturz bis heute Geld verloren und es wird immer noch daran liegen, dass die Reparatur noch nicht abgeschlossen ist.
Außerdem bezahlte und bezahlte der Service ein abgestelltes Autowrack

Ich habe das nicht akzeptiert!

Ich habe DAS zur Zusammenarbeit eingeladen !! [das.jpg] ()

Bereits während des Informationstreffens habe ich erfahren, dass es gegen die AXA Versicherungsgesellschaft zahlreiche derartige Klagen wegen Nichterfüllung der Versicherung gibt.
Er löst sogar den Fall, dass der Kunde mehr als ein halbes Jahr auf einen Liquidator gewartet hat.

Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. [Totalka.jpg ()

Dies ist ein Totalschaden und ein Fahrzeug mit einem Restwert von 13000 CZK
Fühlst du dich auch so

Haben Sie keine Angst, in die Kommentare Ihre Meinung und einen Rat zu schreiben, wie Sie sich gegen die Diebe verteidigen können

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Nejsnazší je pořádně přečíst, co podepišuješ. I ta malá písmenka. A přečíst reference, internet je jich plný.

I když chápu, že u povinného ručení druhého řidiče to moc nepomůže.

no právě