You are viewing a single comment's thread from:

RE: Urážlivé děti

in #cesky3 years ago (edited)

S kritikou je to těžké. Většina lidí se naštve, cítí se ublíženě. Já bych řekla, že čím jsem starší, tím ji snáším lépe. Záleží ale taky na tom, jak je podaná. A taky čeho se týká. Snesu téměř cokoliv, ať si ostatní kritizují mé oblečení, psaní, cokoliv, většinou se mě to nějak zvlášť nedotkne. Občas se nad tím i zamyslím :D Na co jsem ale háklivá, a jsem si toho moc dobře vědoma, je když někdo kritizuje (nebo spíše dává nechtěné rady) výchovu mého psa Remyho, zvláště lidi, co o psech nic neví. Ale teď už to naštěstí není tak časté, jako když byl štěně.

Sort:  

Když víš, že tomu rozumíš, resp. se tím dlouhodobě zabýváš a pak přijde někdo, kdo o tom fakt nic neví a radí, tak to je kategorie sama o sobě :D

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.027
TRX 0.03
STEEM 0.18
JST 0.027
SBD 3.02