Tuto mate cisla priamo od WHO

in #cesky3 years ago

2 457 386 Nežiaduce reakcie na očkovanie oficiálne údaje Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.
Úmyselné zabíjanie 🚨 Najväčší útok na ľudstvo v dejinách 🚨 Biologická zbraň hromadného ničenia

image.png

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68622.46
ETH 3788.62
USDT 1.00
SBD 3.66