You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mapy CZ proti koronaviru

in #cesky9 months ago

Ještě neexistuje zákonná povinnost vlastnit mobil a být online. Jenom vězni v domácím vězení musí nosit elektroniký "náramek". Raději bych tomu říkal okov.