Seaworld in Prague; Mořský svět v Praze

in #cesky4 months ago

Dozens of aquariums with sharks, numbfish, morays and many other interesting sea animals you can see at Prague exhibition centre in Seaworld.
IMG_20211229_113343.jpg

Odložím sem pár snímků z Mořského světa. Expozice má statut zoologické zahrady, nachází se na pražském výstavišti.
IMG_20211229_113517.jpg

IMG_20211229_113631 (1).jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 30605.20
ETH 2086.77
USDT 1.00
SBD 2.62