You are viewing a single comment's thread from:

RE: Urážlivé děti

in #cesky3 years ago

Konstruktivní kritika je to nejlepší, čeho se člověku může dostat. I nekonstruktivní nebo neoprávněná kritika může pomoci, ale to už musí být člověk schopný s ní pracovat a zhodnotit si ji.

Sort:  

Souhlasím, každý vidí svět jinak a občas je fajn se nad tím pozastavit.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36450.36
ETH 1226.51
USDT 1.00
SBD 3.21