Dokonalá práce / Perfect work

in cesky •  18 days ago

Včera jsem zveřejnil několik fotek od našeho rybníku. Fascinuje mne umění a preciznost dávných stavitelů. Toto je původní dřevěné potrubí na odvod vody, jak ho vyrobili kdysi dávno v roce 1555.
DSCN2849.JPG

Potrubí je vyrobeno z kmenů stromů ručně, jen za použití pil a seker. Jaké stromy byly použity? Muselo to být hodně odolné dřevo, protože na něm není poznat, že by bylo uložené v zemi 450 let.
DSCN2863.JPG

Nejsem znalec, ale podle struktury dřeva to odhaduji na modřín, který má velkou odolnost proti vlhkosti. Způsob uložení potrubí také hraje svou roli. Potrubí bylo uloženo v jílovité zemině a tak byla zabezpečena izolace proti vzdušnému kyslíku. Pokud by vydrželo v zemi ještě pár tisíc let, mohlo z něj být hnědé uhlí ;-).
Musím se ptát sám sebe, jestli jsme dnes s veškerou moderní technologií schopni sestrojit věci, které by v nezměněné podobě přežily tolik let, jako toto staré potrubí.
DSCN2865.JPG

Google translate from Czech.
Yesterday I published some photos from our pond. I fascinate the art and precision of the ancient builders. This is the original wooden pipeline for drainage, as it was once produced in 1555. The pipeline is made of tree trunks manually, using only saw and axes. What trees were used? It had to be a lot of hardwood, because it did not know it was 450 years old.
DSCN2868.JPG

I'm not an expert, but according to the wood structure, I estimate it as a larch that has a high resistance to moisture. The method of storing the pipes also has a role to play. The pipeline was deposited in clayey soil and so insulation against atmospheric oxygen was provided. If it could last a few thousand years in the earth, it could be brown coal ;-).
I have to ask myself if today, with all the modern technology, we are able to build things that would survive for so many years like this old pipe.
DSCN2859.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

V jedné věci by se měli všichni současní výrobci vzít k srdci. Tehdy se vše vyrábělo proto, aby to sloužilo lidem co nejdelší dobu. Dneska se snaží dosáhnout jen životnosti co nejblíže ke konci zákonné záruky.

·

Přesně. Spotřeba je dnešní zaklínadlo.

Šlo by takhle vyrábět. Ale konzum vládne světem.
Při prohlídce břehů vypuštěné přehrady mě nedávno překvapily dochované pařezy stromů. Pod vodou ztvrdly za 60 let na kámen.

·

Tak nějak. Absence vzdušného kyslíku zpomaluje rozklad. Navíc ty pařezy zakonzervovalo jemné bláto ;-)

·
·

To jo. Koukal jsem. Vím, že i dub časem ve vodě tvrdne na kámen.
Plaský klášter je postaven na roštu z dubových pilotů zapuštěných v bažinaté půdě. Mají tam důmyslný systém kanálů, který jej po staletí udržuje pod vodou, aby neztratil pevnost a stavba se nezřítila.

·
·
·

;-). Když se ví, co, kde a jak použít, je úspěch zaručen :-)

·
·
·
·

Byli to mistři.

·
·
·
·
·

Dnes lidé také umí. Jen doba si žádá montování krátkoživotních nesmyslů.

·
·
·
·
·
·

Asi tak.

·
·
·
·
·
·
·