Technical analysis: Litecoin | Trade with RRR 1:3

in #cesky4 years ago

-cesky dole-

Technical analysis LTC/BTC

Litecoin now consolidates below a strong level and can fall below the conversion line of the Ichimoku Cloud (green curve). The movement is corrective, followed by an upward impulse rally. The likelihood of continuing the price to higher levels supports:

  • The price consolidates below 200 MA, the bears can no longer strongly reject the price at this level, they are weakening
  • Point of Control was created just at current levels, it can serve as a base for breakthroughs above 200 MA
  • The last impulsive movement was on the way up
  • The volumes in the ongoing corrective movement are at first sight lower than the previous bullish movement

The figure also shows theoretically the best possible position to open. Certainly I would not go under the already created low corrective movement, nor under the base line of Ichimoku cloud (gray).

I put stop loss under first low red candles in the whole impulsive movement. However, I will make my purchase when I leave the content of the conversion line and base line of the Ichimoku cloud (ie, between the green and gray curves) if it looks impulsive and allows me a good RRR.

After breaking through the 200 MA itself, it goes without saying that the stop loss should be shifted to at least break even.


Technická analýza: LTC/BTC

Litecoin nyní konsoliduje pod silným levelem a může se dostat pod conversion line Ichimokova mraku (zelená křivka). Pohyb je korektivní, následuje po impulsivním rally vzhůru. Pravděpodobnost pokračování ceny na vyšší hladiny podporuje:

  • Cena konsoliduje pod 200 MA, medvědi již nedokážou na této úrovni cenu silně zamítnout, slábnou
  • Point of Control se vytvořil právě na současných úrovních, může sloužit jako základna pro průraz nad 200 MA
  • Poslední impulsivní pohyb směřoval vzhůru
  • Objemy v probíhajícím korektivním pohybu jsou na první pohled nižší oproti prošlému býčímu pohybu

Obrázek dále zobrazuje teoreticky nejlepší možnou pozici, která by šla otevřít. Určitě bych nešel pod už vytvořená low korektivního pohybu, ani pod base line Ichimokova mráčku (šedá).

Stop loss jsem dal pod low první červené svíčky v celém impulsivním pohybu. Nákup budu ale provádět už při vycestování z obsahu conversion line a base line Ichimokova mráčku (tj. mezi zelenou a šedou křivkou), pokud bude vypadat impulzivně a umožní mi dobré RRR.

Po proražení samotného 200 MA je samozřejmostí posunout stop loss už alespoň na break even.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 69047.36
ETH 3739.58
USDT 1.00
SBD 3.66