ပ႒ာန္းပူေဇာ္ပြဲ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေရႊခါဝပ္ဘုရား

in c-square •  5 months ago 

၁၃၈၁ ခုႏွစ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ပဲခူးရပ္ ေရႊခါဝပ္ျမတ္စြာဘုရား နစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ( ၁၃ ) ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာပ႒ာန္းရြက္ဖတ္ ပူေဇာ္ပဲြ အခန္းအနား
အခန္းနားမွဴး ဦးနႏၵသာရ ရဲပဒိုင္ေက်ာင္းမွေဆာင္ရြက္ျပီး
ဘုရားပင့္ ဂါထာကို မဟာေစတီေက်ာင္းဆရာေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ပါသည္ ။ထို႕ေနာက္သီလေပး ဆရာေတာ္ ေရႊေတာင္ဦးေမာ္ဆရာေတာ္ ထံမွငါးပါး သီလခံယူၾကသည္ ဓမၼစၾက္ာဝတ္အသင္းသူမ်ားက ရွစ္လုံးဘြဲ႕ သံစမ္းကဗ်ာမ်ားျဖင့္ပူေဇာ္သည္။ ထို႕ေနာက္ နတ္ပင့္ဂါထာကို ေဇယ်ာညြန္႕ ဦးသုမနမွနတ္ပင့္ ဂါထာကိုရြက္ဖက္ျပီးေနာက္ ေရႊေတာင္ဦးေမာ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္တကြ နေမာတႆ ႏွင့္ ၂၄ ပစၥည္း ေဟတုပစၥေယာမွစ၍ သုံးေခါက္သံၿပိဳင္ရြက္ဆိုကာ ပ႒ာန္းပြဲကို စတင္က်င္းပသည္ ။ ပ႒ာန္းတရားနာလိုသူ သဒါၶရွင္ပါရမီရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါတဗၺဝတၳဳ အစုစု လွဴဒါန္းလိုသူအေပါင္း ဝါဆုလျပည့္ေက်ာ္ (၅ ရက္ေန႕မွ ၉) ရက္ေန႔ထိ ၾကြေရာက္ၾကည္ညိဳသဒါၶပြားႏိုင္ပါသည္ ။

#chirstonawba

မဟာေစတီဆရာေတာ္

ေဇယ်ာညြန္႕ဦးသုမန

ေရႊေတာင္ဦးေမာ္ဆရာေတာ္

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 2.22% upvote from us for your 245 Partiko Points! Together, let's change the world!

Congratulations @sagaing! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 200 upvotes. Your next target is to reach 300 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!