Animated gift

in #busy3 years ago (edited)


Resime tıklayın hareketlensinAnimated gift yapım sitesi deneme gif yaptım
giphy.com da kolayca programsız gif oluşturabilirsiniz.
gif yapım sitesin de resimlerinizi hareketlendirebilirsiniz..benim yaptığım en basit deneme oldu.çektiğiniz video görüntülerini gif videoya dönüştürebilme imkanı da güzel..

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.13
JST 0.145
BTC 60156.99
ETH 2151.34
BNB 609.07
SBD 9.27