မိန္းကေလး

in #busy3 years ago

image-31b312bed2b713d4725a9fa5741ca4021ff14041b2d93d63f8111b974f4bc1b8-V.jpg
လူတစ္ေယာက္ကို

ခ်စ္မိယံုေလးနဲ႕

ငါရူးမသြားပါဘူး

ဒါေပမယ္

ရူးမတတ္ခ်စ္မိတယ္ဆိုတာ

ငါဝန္ခံပါတယ္

ငါဘဝမွာမင္းတေယာက္ကိုဘဲ

ခ်စ္ခဲ႕တာပါ... မိန္းကေလး

Coin Marketplace

STEEM 1.31
TRX 0.12
JST 0.140
BTC 59855.14
ETH 2130.05
BNB 471.59
SBD 8.64