You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yerli əhalidən, sadəcə itirilirəm müqavilə ilə işləyirəm.

in #busylast year

Welcome to steemit @supirsui.

Welcome the new steemians. Have a great day!