How to learn English

in #busy3 years ago

image

“အဂၤလိပ္စာကို ဘယ္လိုေလ့လာမလဲ” (ဘာသာျပန္-ဆုမြန္)

၆။ အဂၤလိပ္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ (သို႔) အသံဖုိင္မ်ား နားေထာင္ပါ။

သင့္ရဲ႕ အဂၤလိပ္နားလည္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ေစဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာ အသံဖုိင္မ်ား၊ ဖုန္းေပၚရိွ ေရဒီယို appမ်ားနဲ႔ MP3 အသံဖုိင္မ်ားကို Download ယူဖုိ႔႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

• သင္ဟာ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ အသံဖုိင္မ်ားအား တစ္ေန႔ကို အနည္းဆံုး မိနစ္ ၃၀ၾကာေအာင္ အားစိုက္နားေထာင္သင့္ပါတယ္။ အားကစားရံုမွာ၊ အလုပ္ အသြားအျပန္မွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ထုိင္ေနစဥ္အတြင္းမွာ နားေထာင္ပါ။

• ဘာေတြေျပာသြားလဲဆိုတာ နားလည္ေအာင္ အားထုတ္ၾကည့္ပါ။ အဂၤလိပ္စကားေတြ သင့္ကို ေက်ာ္မသြားပါေစနဲ႔။ အရမ္းျမန္လြန္းလို႔ နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲတယ္ဆိုရင္ေတာင္၊ ေျပာသြားတဲ႔ အေၾကာင္းအရာရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အေတြးေခၚရရိွေအာင္ အဓိကစကားလံုးေတြနဲ႔ စကားစုေတြကို ႀကိဳးစားေရြးထုတ္ၾကည့္ပါ။

• တတ္ႏုိင္ရင္ သင္နားမလည္လုိက္တဲ႔ စကားစုေတြနဲ႔ စကားလံုးေတြကို မွတ္စုတစ္အုပ္ လုပ္ထားၿပီး၊ ဘာသာျပန္ကို မၾကာမၾကာ ျပန္ၾကည့္ေပးပါ။ အဲ့ဒိေနာက္၊ စကားစပ္ထဲက စကားလံုးအသစ္ေတြနဲ႔ စကားစုေတြကို ၾကားရေအာင္ အသံဖုိင္ကို ျပန္နားေထာင္ေပးပါ။

image

#ဘာသာျပန္- ဆုမြန္

How to learn English

  1. Listen to English radio or podcasts. One of the best ways to improve your English listening comprehension is to download English-language podcasts or radio apps on your phone or MP3 player.

• You should then make an effort to listen to the podcasts or radio shows for at least 30 minutes per day. Do it in the gym, on your commute to work, or while you’re sitting at your computer.

• Make an effort to understand what’s being said, don’t just let the English wash over you. Even if you find it too fast, try to pick out key words and phrases to get a general idea of what the conversation is about.

• If you can, make a note of any words or phrases that you don’t understand and look up the translation afterwards. Then listen to the podcast or show again to hear the new words or phrases in context.

Sort:  

hi

hi?