Bi patlatamadınız şu bitcoini

in #busy5 years ago (edited)

İyi akşamlar
Bitcoinle ilgili haberlere bakarsanız ya dünyaca ünlü bol ödüllü falan kurumun yöneticisi bitcoin batacak paralar uçaçak zamanın modern lalesi dir gibi makalelerle karşılaşırsınız
Devletlerde bu ara boşdurmuyor yasaklarla borsanın altını üstüne getiriyor önce rusya sonra çin ve güney kore şimdi ise hindistan Yasaklarıyla ortalığı karıştırıyor.Bakalımne zaman bu potansiyeli kaçırmayı ve balonu patlatmayı başaracaklar
https://koinbulteni.com/wp-content/uploads/kripto-para-piyasasi-balonlar-hakkinda-bilgiler-1-768x384.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sozdemir from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Meyve veren ağaç taşlanır hesabı işte

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16578.73
ETH 1217.19
USDT 1.00
SBD 2.18