Sort:  

haha bakit po? galit na galit tayo ah

Posted using Partiko Android

Hindi ko na po maaccess acct ko kasi mobile ginamit ko sayang earnings/time/load ko 😁

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 61272.24
ETH 3371.76
USDT 1.00
SBD 2.46