ႏွိုင္းယွဥ္ျခင္း

in busy •  last year  (edited)

ႏွိုင္းယွဥ္တယ္ဆိုတာ
ေကာင္းမြန္တဲ႔ ရလာဒ္ေတြ အျမဲမထြက္ပါဘူး
သူတစ္ပါးနဲ႔ နွီုင္းယွဥ္တယ္ဆိုတာ
ကိုယ္႔ကို ကိုယ္သက္ေနတာနဲ႔ အတူတူဘဲ
သူက သူ ကိုယ္က ကိုယ္ဘဲေလ
မနီုင္းယွဥ္လိုက္ပါနဲ႔

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @naymyoko! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naymyoko from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.