စိတ္ခ်မ္းသာမွု

in busy •  last year  (edited)

01.jpg

စိတ္ခ်မ္းသာမွု စိတ္ဆင္းရဲမွုဆိုသည္မ်ားမွာေငြေၾကးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေပၚမွာဘဲ
လံုး၀တည္မွီေနတာေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး တကယ္ေတာ႔ လူေတြထင္ေနသလို
ေငြေၾကးခ်မ္းသာေနတာနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာေနတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး ဥပမာ
အားျဖင္႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္က သိပ္မခ်မ္းသာေသာ ရံုး၀န္ထမ္း
ေလးျဖစ္မည္။ ထိုရံုး၀န္ထမ္းေလးတြင္ အိုင္ဖုန္းေလး တစ္လံုးရွီေနမည္ ဆိုပါေတာ႔
အဲ႔ဒီ အိုင္ဖုန္းေလး ဟာ တစ္ေန႔မွာေတာ႔ သူစီးလာတဲ႔ ကားေပၚ အငွားကားေပၚမွာ
က်န္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ သူဘယ္လိုခံစားရမယ္ထင္ပါသလဲ ဒီေနရာမွာ ေတြးစရာေတြ
မ်ားစြာ ျဖစ္နုိင္ေျခေတြမ်ားစြာ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ေတြးၾကည္႔ရေအာင္ပါ
ဆယ္သိန္းနားမွာ တန္တဲ႔ အိုင္ဖုန္းေလးတစ္လံုးအတြက္ေတာင္ စိတ္ပူပန္စရာ
ျဖစ္ေနမည္ဆိုခဲ႔ရင္ သိန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မး္သာေသာသူေတြ ရင္ထဲ စိတ္
ထဲမွာ ေကာဘယ္လိုမ်ား စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနမည္လဲ သူတို႔ေတြက ဒီေလာက္ခ်မ္းသာေနတာ ေတာ္ပါျပီဆိုျပီးေတာ႔ ေငြရွာေနတာေတြ အလုပ္လုပ္ေန
တာေတြကို ရပ္တန္႔ေနတာမဟုတ္ ပါဘူး ဆက္လက္ရွာေဖြေနၾကတာ ဆက္ျပီး
အလုပ္ေတြမ်ားစြာ လုပ္ေနၾကတာသာျဖစ္တယ္ တကယ္ေတာ႔ သူတို႔ဟာ လက္ရွိ ခ်မ္းသာတာထက္ခ်မ္းသာေအာင္ ဆိုတာထက္ ခ်မ္းသာျပီးတာေတြကို
ေလွ်ာ႕ပါးမသြားေအာင္ ေန႔ၿမျပတ္ ၾကိဳးစားေနၾကတာ စိတ္ပူေနၾကတာ စိုးရိမ္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေကာ ေတြးမိသူမ်ား ရွီၾကပါရဲ႕လား
ဆင္းရဲသား အဆင္မေျပသူကလည္း လက္ရွိဆင္းရဲတာထက္ ထပ္ျပီး ဆင္းရဲ
မသြားေအာင္ ၾကိဳးစားေနရတယ္ ဒီထက္ပိုအဆင္ေျပေသာ ဘ၀အေျခအေနကို
ေရာက္ေအာင္ ဆိုတဲ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္နဲ႔ ၾကိဳးစားေနၾကတာပါ။ ခ်မ္းသာသူကေတာ႔
အထက္ မွာ ဆိုခဲ႔သလို ပါဘဲ အားလံုးအတူတူပါဘဲ စိုးရိမ္ေနၾကတယ္ စိတ္ပူ
ေနၾကတယ္ ၾကိဳးစားေနၾကတယ္
ကိုယ္႔ဘ၀ ကိုယ္႔အေျခအေနေလးကို ေက်နပ္နွစ္သက္တက္ဖို႔ တကယ္ကို လိုအပ္ပါေလသည္။
စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနနိုင္ေရးတြင္ သူတစ္ပါးနဲ႔ ႏွိုင္းယွဥ္ေနျခင္းသည္ အလြန္ကို မလုပ္သင္႔ေသာ
အရာတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မွုမ်ားသည္
မိမိဘ၀အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာေစေသာ အရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျပစ္ရာေရာက္ေသေၾကာင္႔ျဖစ္ပါေလသည္။
မိမိသည္ မိမိလမ္းေၾကာင္းႏွင္႔ မိမိသာျဖစ္ပါေလသည္။ သူသည္လည္းသူ႔ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔သူ သာျဖစ္
ပါေလသည္။ လမ္းေၾကာင္းမတူညီျခင္းသည္ ကြာဟျခင္းမဟုတ္ပါဘူး သူလည္းၾကီးပြားနိုင္သလို
ကိုယ္လည္း ၾကီးပြားနိုင္ပါသည္ လမ္းေၾကာင္းမတူသည္႔အတြက္ အဆင္ေျပျခင္း ၾကီးပြားျခင္းသည္
လည္း အတုိင္းအတာ အခ်ိန္ ေတြ ကြာျခားေနမည္ျဖစ္ေလသည္။ ဒီအေပၚမွာ တိုင္းတာ နိုင္းယွဥ္မိ
သည္႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ႔ သူ႔ေလာက္မွ အဆင္မေျပျဖစ္ေလသည္ဟု ေတြးကာ ကိုယ္႔ရဲ႕သြားေန
ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို စြန္႔ခြါခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္။ အင္မတန္ ဆိုးေသာ အေတြးအျမင္မ်ား
ကို ေတြးမိေစနိုင္သည္ ယေန႔မွစလို႔ ႏွိုင္းယွဥ္ျခင္း သိမ္ငယ္ျခငး္ စိတ္ကို ဖယ္ခြါၾကပါစို႔။
@naymyoko
photo-google image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naymyoko from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.