ေပ်ာ္ရႊင္မွုရရန္အတြက္

in busy •  last year  (edited)

f6bo5tlf2v.jpg

နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင္႔လြယ္ကူေစခ်င္လွ်င္ ေသခာ်လုပ္ေဆာင္သင္႔ပါသည္။အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ေအာင္ျမင္ျခင္းလား
ေအာင္ျမင္ေရးအေၾကာင္းေလးကိုဘဲ ဆက္လို႔ ေရးပါေတာ႔မည္။ ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုတာ
လူတိုင္းရယူျခင္ေသာ ဆုျဖစ္ပါေလသည္။ ေအာင္ျမင္သူဟုလည္း မိမိကိုယ္ကို ေလးစား ဂုဏ္ယူခ်င္
ၾကပါေလသည္။ ေအာင္ျမင္မွုသည္လည္း မိမိအတြက္ ျဖစ္တည္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါေလသည္။
တကယ္ေတာ႔ ေအာင္ျမင္မွုဆိုတာ ေပ်ာ္ရႊင္မွု ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ား ဆိုမိန္႔ၾကပါသည္။ လူေတြ

ေပ်ာ္ရႊင္မွုရရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင္႔ၾကိဳး စား ၾကပါေလသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မွုသည္ ေငြေၾကး
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု အေျခခံအားျဖင္႔ လက္ခံၾကသည္။ ဒါေၾကာင္႔ ပိုက္ဆံက အဓိကက်တယ္လို႔
အလြယ္တကူ သက္မွတ္ၾကပါသည္။ ထုိပိုက္္ဆံ သည္ ေပ်ာ္ရႊင္မွုကို စိတ္ခ်မ္းသာမွုကို အမွန္တကယ္ေကာ
ေပးစြမ္းနိုင္ပါရဲ႕လား။
လူေတြကို ပိုက္ဆံနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မွုကို ထပ္တူျပဳလို ၾကပါေလသည္။ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ကို ထိုသက္မွတ္ခ်က္
အတြင္းမွာပင္ ျခံခက္ထားတက္ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ အဲ႔ဒီျခံထဲတြင္ ေနထိုင္ၾကပါေတာ႔သည္။ သို႔
ေသာ္လညး္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အစစ္အမွန္ကိုေတာ႔ ဘယ္ေသာအခါမွ် မရရွိနိုင္တာကိုေတာ႔ ေမ႔တက္ၾက
ျပန္ေလသည္။ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြကို ေလာဘေတြ ေဒါသေတြ ေမာဟေတြနဲ႔ အေရာင္တင္လိုက္ၾက
ျပန္ေတာ႔သည္။ သူတို႔ရဲ႕ ထပ္တူျပဳမွုက ေလဘရယ ္ေဒါသရယ္ ပိုက္ဆံရယ္ကို ေပါင္းစပ္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္
မွုကို ဖန္တီးလိုက္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။
သည္လိုနဲ႔ အခိ်န္ေတြၾကာလာေသာအခါ သူတို႔ရဲ႕ထပ္တူျပဳျခင္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မွုတုိ႔သည္
သူတို႔ဆီမွာ မရွိေတာ႔ဘူး ဆိုတာျဖစ္လာေတာ႔သည္။ သူတို႔လက္ထဲ ဘ၀ထဲတြင္ အမွန္တကယ္က်န္ေသာ
အရာသည္ကား ေလာဘေတြ ေဒါသေတြ ေငြေတြသာ ျဖစ္ၾကပါေလသည္။ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြက ဘယ္
အရာနဲ႔ တူလာသနည္း။ အနီးဆံုးဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ေက်ာက္တံုးၾကီးၾကီး တစ္လံုးကို အရမ္း
ျမင္႔မားေသာ ေတာင္ေစာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လိမ္႔ဆင္းသြားေသာ အေျခအေနနွင္႔ တူညီလို႔ေနေတာ႔သည္။
သေဘာကေတာ႔ သူတို႔ ၾကိဳးစားျမွင္႔တင္ထားေသာ ဘ၀အေျခအေနသည္ ျမင္႔လွ်င္ ျမင္႔သလို ေက်ာက္
တံုး လိမ္႔ဆင္းျခင္းအရွိန္သည္ ျပင္းမည္ျဖစ္ေလသည္။ က်နိုင္ေျခလည္း ပိုမ်ားမည္ျဖစ္ေလသည္။
ထိုေက်ာက္တံုး က်မသြားေစရန္ အတြက္ကို သူတို႔သည္ အခ်ိန္တိုင္း ၾကိဳးစားရျပန္သည္ သတိထားရ
ျပန္သည္။ အလြန္ကို စိတ္ပင္ပန္းရေသာ ဘ၀အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္တည္မိပါေလေတာ႔သည္။
@naymyoko
photo-google image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by naymyoko from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.